Kto sme

Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) má postavenie otvorenej, nezávislej a nepolitickej organizácie, ktorá usmerňuje šport sluchovo postihnutých a deaflympijské hnutie na území SR, podieľa sa pri koordinácii a rozvoji deaflympijského hnutia – športu vo svete. Je vrcholným predstaviteľom deaflympijského hnutia na Slovensku. DVS vznikol pod pôvodným názvom Slovenská federácia nepočujúcich športovcov (SFNŠ) dňa 9. júla 2011 v Trenčíne. SFNŠ bola z praktických dôvodov premenovaná 9. mája 2015 na Deaflympijský výbor Slovenska (DVS). Tieto tri slová lepšie vystihujú postavenie a ciele združenia vo svetovom športovom dianí, ale aj na Slovensku. 
Cieľom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie SR v medzinárodnom športe nepočujúcich. DVS zabezpečuje dôstojnú športovú reprezentáciu SR na Deaflympijských hrách a iných podujatiach organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), Európskou športovou  organizáciou nepočujúcich (EDSO), Medzinárodným šachovým výborom pre nepočujúcich (ICCD) a Svetovou golfovou federáciou nepočujúcich (WDGF). Podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu.

DVS je riadnym členom Medzinárodného výboru športu pre nepočujúcich (ICSD),  Európskej športovej organizácie nepočujúcich (EDSO), Medzinárodného šachového výboru pre nepočujúcich (ICCD) a Svetovej golfovej federácie nepočujúcich (WDGF).

Druh športovej organizácie: národná športová organizácia.

História športu nepočujúcich:

Nepočujúci športovci položili základný kameň pre akceptáciu zdravotne postihnutých športovcov vo svete. Prvý športový klub zdravotne postihnutých športovcov bol založený v Berlíne v roku 1888 ako Športový klub nepočujúcich. Viac ako 100-ročná tradícia športu nepočujúcich je základným stavebným prvkom aj v dnešnej dobe. Inštitúcie ako Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Medzinárodný výbor nepočujúcich športovcov (ICSD) spolupracujú na zlepšení podmienok pre nepočujúcich športovcov. DVS sa hrdo hlási k myšlienkam MOV a ICSD:

Budovanie lepšieho sveta prostredníctvom športu.

Rovnosť prostredníctvom športu.

Comité International des Sports des Sourds (CISS) založená v roku 1924 je dnes známa ako Medzinárodný výbor nepočujúcich športovcov (ICSD), ktorý sa skladá z národných športových organizácií pre nepočujúcich. DVS je jeho riadnym členom. Svetové hry pre nepočujúcich, tzv. Tiché hry, neskôr pomenované ako Deaflympiáda, boli založené v roku 1924 a odvtedy sa konajú prakticky nepretržite. Prvé Medzinárodné tiché hry sa konali v roku 1924 v Paríži za účasti 148 športovcov z deviatich európskych krajín. Zorganizoval ich zakladateľ a predseda Francúzskej federácie športu nepočujúcich (CISS) Eugène Rubens-Alcais, ktorý bol sám nepočujúci. V čase, keď spoločnosť vnímala nepočujúcich ako intelektuálne podradných, jazykovo chudobných a často sa s nimi zaobchádzalo ako s vyvrhnutými, Eugène Rubens-Alcais usporiadal medzinárodné športové podujatie ako najlepšiu odpoveď na preukázanie toho, že nepočujúci sú schopnejší, ako si ktokoľvek dovtedy vedel predstaviť. Tiché hry boli vôbec prvou organizovanou súťažou pre ľudí so zdravotným postihnutím.  

Eugène Rubens-Alcais

 

2024 © Deaflympijský výbor Slovenska

Fakturačné údaje

Názov: Deaflympijský výbor Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42254388
DIČ: 2023373143
Účet: 2920861945/1100
IBAN: SK2911000000002920861945
Číslo registrácie: VVS/1-0900/90-37927-8
Nie sme platcami DPH