1. Smernica 1 – Cestovné príkazy a diéty
 2. Smernica 2 – Zásady odmeňovania členov VV – neplatná
 3. Smernica 3 – Zásady pre odmeňovanie za získanie podpory
 4. Smernica 4 – Štatút nepočujúceho reprezentanta SR
 5. Smernica 5 – Vedenie účtovníctva
 6. Smernica 6 – Nadobudnutie neinvestičného materiálu
 7. Smernica 7 – Komunikácia
 8. Smernica 8 – Inventarizačná smernica 
 9. Smernica 9 – Hlasovanie Per Rollam
 10. Smernica 10 – Organizačný poriadok
 11. Smernica 11 – Člen realizačného tímu
 12. Smernica 12 – Odmena amatérskeho športovca