Formuláre pre zúčtovanie štátnych prostriedkov

 1. Hromadné zúčtovanie nákladov
 2. Cestovný príkaz so správou
 3. Výkaz o činnosti člena realizačného tímu
 4. Správa k materiálnemu zabezpečeniu
 5. Informácie o TOP športovcovi
 6. Informácie o členovi realizačného tímu
 7. Harmonogram športovej prípravy
 8. Zmluva o použití vlastného motorového vozidla
 9. Zmluva s trénerom, alebo iným športovým odborníkom

Formuláre potrebné k registrácii v DVS

 1. Evidencia športového klubu
 2. Zoznam členov športového klubu
 3. Registračný hárok jednotlivca