Základné dokumenty

 1. Aktuálne stanovy (jún 2017)
 2. Výročná správa (jún 2017)
 3. Zápisnica z posledného valného zhromaždenia (2017)
 4. Volebná správa z posledného volebného valného zhromaždenia (doplnenie ďalších členov VV – jún 2016)
 5. Volebná správa z posledného volebného zhromaždenia (členovia VV – november 2015)
 6. Audítorská správa (jún 2016)
 7. Identifikačné číslo organizácie (IČO)
 8. Uznanie za Národnú športovú organizáciu (2017)

Členstvo v medzinárodných organizáciách

 1. ICSD potvrdenie o členstve
 2. EDSO potvrdenie o členstve
 3. WDGF potvrdenie o členstve 

Odkazy na medzinárodné organizácie

 1. The International Committee of Sports for the Deaf (ICSD);
  Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich
 2. European Deaf Sport Organization (EDSO) 
  Európska organizácia športu nepočujúcich
 3. World Deaf Golf Federation (WDGF)
  Svetová golfová federácia nepočujúcich
 4. The International Chess Committee of the Deaf (ICCD)
  Medzinárodný výbor šachu nepočujúcich

Smernice

 1. Smernica – Organizačný poriadok
 2. Smernica 1 – CP a diéty
 3. Smernica 4 – štatút nepočujúceho reprezentanta SR
 4. Smernica 5 – vedenie účtovníctva
 5. Smernica 6 – nadobudnutie neinvestičného materiálu

Evidencia

 1. Evidencia športového klubu
 2. Registračný hárok
 3. Zoznam členov

Podklady pre zúčtovanie štátnych prostriedkov;

 1. Informácie o športovcovi, alebo členovi realizačného tímu
 2. Harmonogram športovej prípravy
 3. Hromadné zúčtovanie nákladov
 4. Zmluva o použití vlastného motorového vozidla
 5. Denník jázd so správou ku Cestovnému príkazu
 6. Zmluva s trénerom, alebo iným športovým odborníkom
 7. Výkaz o činnosti trénera, alebo člena realizačného tímu
 8. Správa k materiálnemu zabezpečeniu

Iné dokumenty

 1. Podmienky medzinárodnej klasifikácie ICSD
 2. Audiogram – formulár ICSD

Stránka aktualizovaná 4. septembra 2017