Napriek nepriaznivému vývoju v pandemickej situácii sa budúci týždeň v dňoch 10. a 11. november 2021 budú konať Deaflympijské Dni – športové podujatie predovšetkým pre nepočujúcu mládež vo veku školskom, ale aj dospelých.

Oba dni a podujatia sa konajú v Bratislave. V stredu, 10. novembra 2021, odohrajú stolnotenisové zápasy v Stolnotenisovom Centre Aréna (Vajnorská 14, Bratislava). Po vyhlásení výsledkov súťaže sa účastníci presunú na spoločný obed do reštaurácie Parlamentka na Hradnom vŕšku, hneď vedľa sídla Slovenského parlamentu. Poobedie ukončia zúčastnení prehliadkou hradu a spoločným fotografovaním.

Vo štvrtok 11. novembra od 10:00 začína súťaž v Behu okolo jazera, ktorá sa bude konať v areáli bratislavskej Železnej studničky. Súťažiť budú jednotlivci v behu okolo jazera, ale aj v štafetách behu okolo jazera. Po vyhlásení výsledkov sa účastníci opäť presunú na spoločný obed v Obchodnom centre Lamač, kde zavŕšia deň v trampolínovom centre Cyberjump.

Veríme, že všetkým prihláseným účastníkom dobre padne možnosť takto sa odpútať od aktuálnej situácie a prežitím dvoch športových, ale aj spoločenských dní posilnia svoju odolnosť voči akejkoľvek nepriazni.

Formuláre prihlášok:

Stolný tenis

Beh okolo jazera

Nový rok 2020 začal pre viacerých zdravotne postihnutých športovcov prekvapením, aké dovtedy nezažili. Ministerstvo školstva zmenilo podmienky prideľovania dotácií pre TOP športovcov tak, že tú zmenu z hľadiska zdravotne postihnutých musíme označiť za diskriminačnú. Pre niektorých zdravotne postihnutých športovcov je táto zmena silne demotivujúca a aj likvidačná. V kritériách sa objavilo eliminačné číslo 10, ktoré je hranicou typu buď všetko, alebo nič… Ak teda v nejakej disciplíne neštartovalo viac ako 10 pretekárov, akoby ani neexistovala. A rovnako pre nepostihnutého, ako aj postihnutého športovca…

…kameň úrazu???

Je kameňom úrazu „rovnosť“ podľa článku II, odsek a?

Diskriminačné kritérium dané ministerstvom
Kritériá MŠVVaŠ SR pre poskytovanie príspevku TOP športovcom v roku 2020.

Okrem iných pravidiel, ktoré v spomínaných kritériách zabezpečujú rovnosť všetkých športovcov pri hodnotení a následnej podpore, si niekto na ministerstve vymyslel, že použije toto početné kritérium rovnako pre športový svet zdravých, ako aj zdravotne postihnutých. Autor kritérií však jednoducho ignoroval fakt, že svet zdravotne postihnutých je výrazne menší, má menšiu členskú základňu a teda iné východiskové pozície a preto nie je možné očakávať, že v hocijakom športe zdravotne postihnutých nájdeme čo i len podobné množstvá ako u športov bez zdravotného postihnutia. 

Zjednodušene – použiť rovnaké početné kritériá pre objektívne vyhodnotenie dvoch významne odlišných skupín považujem za neobjektívne, ba zaváňa určitým zámerom. Nie je predsa možné očakávať ani na významných svetových podujatiach u zdravotne postihnutých rovnaký počet štartujúcich športovcov vo finále ako u športovcov bez postihnutia. Vždy budú tie čísla nižšie.

Príklad:

Existuje možnosť ako spravodlivo porovnať výsledky dosiahnuté v súťažiach osôb so zdravotným postihnutím a bez zdravotného postihnutia? 

 Skúsme to:

Na štartovú čiaru v behu na 100 m sa postaví športovec bez postihnutia a športovci so zrakovým, telesným, sluchovým a mentálnym postihnutím. 

Kto bude v cieli prvý?

Už na prvý pohľad je jasné, ako to dopadne za normálnych okolností a že v cieli nebude prvý beznohý bežec (s protézou beh nie je tak komfortný), nevidiaci možno netrafí do cieľa, športovec s mentálnym postihnutím sa buď rozbehne iným smerom, alebo tesne pred cieľom víťazoslávne zdvihne ruky a natiahne si roztrhnuté tričko na hlavu. Nepočujúci nakoniec dobehne, aj keď s malým, ale nie nezanedbateľný odstupom, keďže nepočul kedy sa odštartovalo a niekto ho musel postrčiť…

Je možné objektívne porovnávať a hodnotiť všetkých športovcov?

Iste nie. Dokonca u tých s postihnutím ani medzidruhovo to možné nie je.  Sú tak výrazne odlišní, že nie je možné oprieť sa o základné kamene v športe – najmä fair play a radosť rovnocenného merania síl. Bolo by to nespravodlivé,  demotivujúce a od roku 2010 vo vyspelej časti Európy (a teda aj na Slovensku) podľa OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím aj diskriminujúce.

Kritérium „10“ (rovnako všetkým) bez ohľadu na rôznorodosť.

Je jasné, že 10 ks ovocia sa nerovná 10 ks ovocia.

Tu názorne vidieť, že ani

10 basketbalistov sa nerovná 10 basketbalistom.

Na uľahčenie: za pár hodín dáte v tom istom regióne určite ľahšie dokopy tím desiatich obyčajných basketbalistov ako 10 basketbalistov vozičkárov… a podobne…

Nadväzujúc na súčasné „kritérium“ ministerstva, sa natíska otázka, že ak je nemožné porovnávať výsledky športovcov „bez“ a „so“ zdravotným postihnutím, je logicky potom možné bezrozdielne pristupovať ku kritériám stanovujúcim ich podporu za výsledky na rovnakom (účastníckom) množstevnom princípe??? 

Početnosť nemôžeme považovať za rovnaké kritérium pri hodnotení dvoch tak výrazne odlišných skupín!

Diskriminácia?

Touto zmenou v kritériách sa prakticky hneď zrušilo financovanie športovej prípravy viacerým úspešným zdravotne postihnutým športovcom. Dehonestovala sa minulosť, prítomnosť, budúcnosť a motivácia tých, ktorí javia aký – taký záujem o športovú reprezentáciu Slovenska.

Zmena sa udiala prirodzene, bez akejkoľvek diskusie, zdôvodnenia a to aj napriek tomu, že Úrad pre komisára osôb zo zdravotným postihnutím koncom roku 2019 opakovane (prvýkrát v roku 2016) konštatoval diskrimináciu vo financovaní sluchovo postihnutých TOP športovcov, ktorou bol vtedy neoprávnene krátený finančný príspevok na ich športovú prípravu v roku 2019.

Zodpovední úradníci Ministerstva školstva, ktorí takúto zmenu pripravili, pritom na základe každoročného štatistického vyhodnocovania umiestnení všetkých športovcov na medzinárodných športových podujatiach, presne vedeli, ktorých konkrétnych TOP športovcov sa takáto účelová zmena dotkne a teda im nebude poskytnutý príspevok na ich vrcholovú športovú prípravu. A z tohto pohľadu je možné takýto postup posudzovať aj ako zámer znemožniť takýmto zdravotne (sluchovo) postihnutým športovcom naďalej úspešne reprezentovať Slovenskú republiku. Tento postup je pritom podľa nášho názoru v priamom rozpore s verejným záujmom deklarovaným v samotnom zákone o športe, ktorým je podpora a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži.

Vydané kritériá pre rok 2020 prakticky vymedzujú, že takáto podpora zabezpečenia sa neposkytne všetkým športovcom rovnako, resp. niektorým – zdravotne postihnutým športovcom sa neposkytne vôbec, čo je v priamom rozpore so zákonom o športe!

Použitie akéhokoľvek kritéria zakladajúceho sa na množstevnom princípe pri porovnaní sa s nepostihnutou populáciou (početnosť štartujúcich športovcov) považujeme nielen za nezmyselnú podmienku, ale taký postup je i v priamom rozpore s verejným záujmom v športe, deklarovanom priamo v Zákone o športe. 

Postup Ministerstva školstva považujeme za neprijateľný a neakceptovateľný a nedokážeme si racionálne vysvetliť, aký motív vedie zodpovedných úradníkov ministerstva školstva k prijímaniu takých kritérií, ktoré zdravotne postihnutých športovcov demotivujú a likvidujú ich záujem o šport.

Záver

Deaflympiády sú najstaršie hry pre zdravotne postihnutých na svete (od roku 1924). Deaflympijský výbor Slovenska podporuje, aplikuje a zveľaďuje olympijské myšlienky, ku ktorým sa zaviazal už pri svojom vzniku. 

My sami sa svojou činnosťou snažíme prispieť k lepšej integrácii nepočujúcich občanov do spoločnosti, budovaniu príkladov, pozitívnych vzorov a to nielen pre zdravotne postihnutú mládež. Snažíme sa vysvetľovať, že „športovať sa oplatí“.

Pokiaľ by mal však takýto postup štátnych úradníkov pokračovať, tak Slovenská republika by sa zrejme mala ústami a krokmi politikov vzdať filantropických gest, humanistických a pokrokových postojov a vypovedať OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý na znak súhlasu a prijatia ratifikoval slovenský prezident Ivan Gašparovič 28. apríla 2010… veď ako inak docieliť súlad konania Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni s konkrétnym konaním zodpovedných štátnych úradníkov?

Cez víkend 10. – 12. september 2021 sa konal 6. ročník športovo – turistického podujatia Deaf Rysy 2021 pod pracovným názvom – mottom „Športovať sa oplatí!“ a odovzdanie ceny Šport Fénix II.

Zúčastnili sa ho deaflympionici a členovia realizačných tímov, ich fanúšikovia a podporovatelia, nepočujúci či počujúci, ale aj pracovníci ministerstva školstva.

V piatok sa v podvečerných hodinách stretli deaflympionici a členovia realizačných tímov, aby boli informovaní o nadchádzajúcej 24. Letnej Deaflympiáde a aby si vypočuli systém nominácie na túto vrcholnú súťaž nepočujúcich športovcov.

Na druhý deň vyštartovali smerom na vrchol Rysov, kam nakoniec mnohí o 13:00 za krásneho počasia aj dorazili a nafotili sériu krásnych záberov.

Večer sa venovali oceneniu matky tragicky zosnulého Adriána Babiča Márii Babičovej, ktorá musela opakovane prežívať cestu na dno a návrat do obyčajného, denného života.

V nedeľu doobeda sa vydarené podujatie ukončilo. Všetci sa tešia na rok 2022, keď sa uskutoční 7. ročník, ktorý by mal priniesť niektoré inovatívne prvky.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Počas druhého septembrového víkendu roku 2021 sa bude konať 6. ročník športového výstupu na Rysy pod názvom Deaf Rysy 2021.

V tomto roku je mottom podujatia „Športovať sa oplatí“, keďže šport prináša mnoho výhod, či už zdravotných, ale aj sociálnych a to vo všetkých časových horizontoch.

Deaflympijský výbor Slovenska ponúka nepočujúcim športovcom a nadšencom vysokohorskej turistiky možnosť zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia, ktoré bude v tomto roku súčasťou Európskeho týždňa športu za účasti našich popredných deaflympionikov. Podmienkou je účasť na štarte výstupu, ktorý bude 11. septembra 2021 o 8:00 spred hotelu FIS. Tu sa uplatňuje jedna z prvotných olympijských myšlienok v duchu odkazu Pierra de Coubertina „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“.

Informácie o podujatí.

Názov: Deaf Rysy 2021, 6. ročník

Termín konania: 10. – 12. september 2021 (výstup na Rysy 11. september 2021)

Termín výstupu: 11. september 2021, štart od hotelu FIS o 8:00

Ubytovanie: Hotel FIS, K Vodopádom 26, 059 85 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso (2 noci)

Stravovanie: 2 x večera, 2 x raňajky (obed si platia účastníci sami)

Účastníci: deaflympionici, nepočujúci a počujúci športoví nadšenci, pozvaní hostia

Poplatok za ubytovanie a stravu: 80 € / na jednu osobu (jedna posteľ) za dve noci (zahŕňa 70€ za ubytovanie a stravu + 10€ štartový poplatok), platí sa za každú obsadenú posteľ – teda aj deti od 6 rokov

Štartový poplatok: 10€/osoba (ostatní, ktorí nie sú ubytovaní)

Účet na ktorý treba poukázať poplatok: SK29 1100 0000 0029 2086 1945 do poznámky napísať: Meno a priezvisko účastníka

Poistenie: platí každý účastník sám

Poplatok za ubytovanie a stravu: 80 € / na jednu osobu (jedna posteľ) za dve noci (zahŕňa 70€ za ubytovanie a stravu + 10€ štartový poplatok), platí sa za každú obsadenú posteľ – teda aj deti od 6 rokov

Štartový poplatok: 10€/osoba (ostatní, ktorí nie sú ubytovaní)

Účet na ktorý treba poukázať poplatok: SK29 1100 0000 0029 2086 1945 do poznámky napísať: Meno a priezvisko účastníka

Poistenie: platí každý účastník sám

Termín: Čo najskôr, po vyčerpaní voľných miest (cca 50) vás upozorníme

Deaflympijský výbor Slovenska hľadá záujemcu o pozíciu kontrolóra športovej organizácie, ktorý má záujem pracovať v našom združení v tejto funkcii. Vyzývame preto záujemcov, ktorí spĺňajú predpisy vyplývajúce zo slovenskej legislatívy, aby svoj životopis a výpis z registra trestov (doklad o bezúhonnosti) zasielali na e-mailovú adresu office@deaflympic.sk v termíne do 25. augusta 2021.

Zoznam kandidátov, spĺňajúcich podmienky, bude predložený delegátom na Mimoriadnom valnom zhromaždení Deaflympijského výboru Slovenska, ktoré sa bude konať dňa 4. septembra 2021 v Bratislave a ktorého úlohou bude vybrať kontrolóra na ďalšie päťročné obdobie.

Podmienky na výkon funkcie kontrolóra

V sobotu doobeda 26. júna 2021 sa v Bratislave konalo už jedenáste Valné zhromaždenie Deaflympijského výboru Slovenska, ktoré si na úvod minútou ticha uctilo pamiatku tragicky zosnulého vynikajúceho cyklistu – deaflympionika Adriána Babiča.

Z celkového počtu pozvaných 16 členských športových organizácií sa zúčastnilo 11 zástupcov. Medzi delegátmi sa objavila aj jedna z prvých členov Výkonného výboru (v rokoch 2011 – 2012) Silvia Pristačová, matka našich dvoch – v súčasnosti najlepších zimných deaflympionikov – súrodencov Davida a Terézie Pristačových.

V diskusii sa prihovorila za usporiadanie významných lyžiarskych podujatí a posilnenie podpory mládeže.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmenu Stanov (doplnenie o state o boji s dopingom), zobralo na vedomie audítorskú a Výročnú správu, Plán činnosti na rok 2021 – 2022. Predebatovalo všetky body programu a na záver sa všetci stretli pri spoločnom obede.

Podrobnú správu z diskusie a nové stanovy nájdete na našich stránkach už čoskoro.

Čo znamená táto otázka?

Nielen pre nepočujúcich, ale aj pre ostatných, sa budeme snažiť vysvetliť, čo v týchto dňoch podstupujú deaflympionici a členovia ich realizačných tímov, ak odchádzajú na preteky, či sústredenia, aby v blízkej budúcnosti úspešne reprezentovali Slovensko…

Július Maťovčík, Adrián Babič, Rastislav Jelínek – to sú deaflympionici, ktorí v predchádzajúcich dňoch obývali zahraničie, aby sa čo najlepšie pripravili na nadchádzajúce súťaže nepočujúcich. Okolitý svet stále hovorí o vysokom ohrození života, nielen pre tých, ktorí majú viac ako 50 rokov…

Napriek tomu deaflympionici a s nimi ich tréneri, riskujú životy stojac dennodenne na tréningoch vo svete voči stále sa meniacemu nepriateľovi – vírusu Covid-19. Aby mohli byť najlepší vo svete a ukážkovo reprezentovať Slovensko a jeho podporný systém. A túto prekážku sme dokázali zdolať tak, ako nikto vo svete.

Aj deaflympionici chcú byť prví, alebo aspoň medailoví. Ignorujú zdravie, nerešpektujú ohrozenie. Aby boli najlepší. Stojí ich obeť za tú cenu?

Čoskoro vás detailne informujeme, ako prebieha život a športová príprava v takomto ohrození…

Členovia výkonného výboru na jednom zo svojich posledných zasadnutí diskutovali aj o dlho očakávanom projekte, ktorý sústredí na jednom mieste informácie – históriu športu nepočujúcich zo Slovenska.

Vzhľadom ku obsiahlosti a dostupnosti vierohodných zdrojov a prameňov to bude náročné a preto sa členovia VV dohodli predbežne na dvoch vydaniach (knihách). Prvá kniha by mala popísať históriu v období rokov 2009 až 2021. Druhá si bude vyžadovať viac komunikácie a „pátrania“ vo vlastných radoch, keďže sa bude zaoberať obdobím pred rokom 2009.

O ďalšej príprave týchto zaujímavých kníh vás budeme priebežne informovať na našich stránkach.

Pred dnešok vám ponúkame ako zaujímavosť pohľad na video z finálového zápasu ČSFR – Grécko z roku 1993.

10 minútový záznam zo Svetových hier nepočujúcich v roku 1993.

Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, súvisiacich s pandémiou Covid-19 vo svete, sa Medzinárodný výbor športovcov so sluchovým postihnutím (ICSD) a organizátori 24. Letnej Deaflympiády v Brazílii rozhodli, že

presúvajú 24. Letnú Deaflympiádu na obdobie od 1. do 15. mája 2022.

Vyjadrenie a postoj členov Výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska

Rešpektujeme rozhodnutie ICSD a organizátorov presunúť Letnú Deaflympiádu. Oceňujeme snahu organizátorov predovšetkým chrániť zdravie športovcov a členov ich realizačných tímov.

Týmto sa obraciame na všetkých nepočujúcich športovcov a členov ich realizačných tímov s výzvou, aby tento „nadstavený“ čas využili na skvalitnenie prípravy a toto zdržanie na ceste za najvyššími športovými cieľmi premenili na úspešné a konečné zlepšenie svojich výkonov.

Prajeme vám pevné zdravie a športové šťastie!

Peter Birka, prezident DVS