„Členovia výkonného výboru sa po dôkladnom zvážení aktuálnej situácie vyvolanej krízou, ktorá nastala v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami na potlačenie celosvetovej pandémie koronavírusu Covid-19 a ďalej nepredvídateľnými okolnosťami a vývojom v našom regióne, sa rozhodli zrušiť usporiadanie Majstrovstiev Európy nepočujúcich juniorov v atletike 2020, ktoré sa mali konať v dňoch 9. až 11. júla 2020 v Šamoríne.“

Ako usporiadateľská krajina sa ospravedlňujeme všetkým stranám zainteresovaným na organizácii, príprave, či priamej účasti na podujatí za dôsledky, ktoré nevznikli našou vinou. 

Ďakujeme za pochopenie

Člen Výkonného výboru DVS, Miloš Štefek, pripravil pre Vás cvičenia na doma, ktoré si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.

Naši Deaflympionici nezaháľajú ani v týchto náročných časoch. Veríme, že sa im táto snaha, v čase karantény, podarí pretaviť do športových výsledkov.

Nový rok 2020 začal pre viacerých zdravotne postihnutých športovcov prekvapením, aké dovtedy nezažili. Ministerstvo školstva zmenilo podmienky prideľovania dotácií pre TOP športovcov tak, že tú zmenu z hľadiska zdravotne postihnutých musíme označiť za diskriminačnú. Pre niektorých zdravotne postihnutých športovcov je táto zmena silne demotivujúca a aj likvidačná. V kritériách sa objavilo eliminačné číslo 10, ktoré je hranicou typu buď všetko, alebo nič… Ak teda v nejakej disciplíne neštartovalo viac ako 10 pretekárov, akoby ani neexistovala. A rovnako pre nepostihnutého, ako aj postihnutého športovca…

…kameň úrazu???

Je kameňom úrazu „rovnosť“ podľa článku II, odsek a?

Diskriminačné kritérium dané ministerstvom
Kritériá MŠVVaŠ SR pre poskytovanie príspevku TOP športovcom v roku 2020.

Okrem iných pravidiel, ktoré v spomínaných kritériách zabezpečujú rovnosť všetkých športovcov pri hodnotení a následnej podpore, si niekto na ministerstve vymyslel, že použije toto početné kritérium rovnako pre športový svet zdravých, ako aj zdravotne postihnutých. Autor kritérií však jednoducho ignoroval fakt, že svet zdravotne postihnutých je výrazne menší, má menšiu členskú základňu a teda iné východiskové pozície a preto nie je možné očakávať, že v hocijakom športe zdravotne postihnutých nájdeme čo i len podobné množstvá ako u športov bez zdravotného postihnutia. 

Zjednodušene – použiť rovnaké početné kritériá pre objektívne vyhodnotenie dvoch významne odlišných skupín považujem za neobjektívne, ba zaváňa určitým zámerom. Nie je predsa možné očakávať ani na významných svetových podujatiach u zdravotne postihnutých rovnaký počet štartujúcich športovcov vo finále ako u športovcov bez postihnutia. Vždy budú tie čísla nižšie.

Príklad:

Existuje možnosť ako spravodlivo porovnať výsledky dosiahnuté v súťažiach osôb so zdravotným postihnutím a bez zdravotného postihnutia? 

 Skúsme to:

Na štartovú čiaru v behu na 100 m sa postaví športovec bez postihnutia a športovci so zrakovým, telesným, sluchovým a mentálnym postihnutím. 

Kto bude v cieli prvý?

Už na prvý pohľad je jasné, ako to dopadne za normálnych okolností a že v cieli nebude prvý beznohý bežec (s protézou beh nie je tak komfortný), nevidiaci možno netrafí do cieľa, športovec s mentálnym postihnutím sa buď rozbehne iným smerom, alebo tesne pred cieľom víťazoslávne zdvihne ruky a natiahne si roztrhnuté tričko na hlavu. Nepočujúci nakoniec dobehne, aj keď s malým, ale nie nezanedbateľný odstupom, keďže nepočul kedy sa odštartovalo a niekto ho musel postrčiť…

Je možné objektívne porovnávať a hodnotiť všetkých športovcov?

Iste nie. Dokonca u tých s postihnutím ani medzidruhovo to možné nie je.  Sú tak výrazne odlišní, že nie je možné oprieť sa o základné kamene v športe – najmä fair play a radosť rovnocenného merania síl. Bolo by to nespravodlivé,  demotivujúce a od roku 2010 vo vyspelej časti Európy (a teda aj na Slovensku) podľa OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím aj diskriminujúce.

Kritérium „10“ (rovnako všetkým) bez ohľadu na rôznorodosť.

Je jasné, že 10 ks ovocia sa nerovná 10 ks ovocia.

Tu názorne vidieť, že ani

10 basketbalistov sa nerovná 10 basketbalistom.

Na uľahčenie: za pár hodín dáte v tom istom regióne určite ľahšie dokopy tím desiatich obyčajných basketbalistov ako 10 basketbalistov vozičkárov… a podobne…

Nadväzujúc na súčasné „kritérium“ ministerstva, sa natíska otázka, že ak je nemožné porovnávať výsledky športovcov „bez“ a „so“ zdravotným postihnutím, je logicky potom možné bezrozdielne pristupovať ku kritériám stanovujúcim ich podporu za výsledky na rovnakom (účastníckom) množstevnom princípe??? 

Početnosť nemôžeme považovať za rovnaké kritérium pri hodnotení dvoch tak výrazne odlišných skupín!

Diskriminácia?

Touto zmenou v kritériách sa prakticky hneď zrušilo financovanie športovej prípravy viacerým úspešným zdravotne postihnutým športovcom. Dehonestovala sa minulosť, prítomnosť, budúcnosť a motivácia tých, ktorí javia aký – taký záujem o športovú reprezentáciu Slovenska.

Zmena sa udiala prirodzene, bez akejkoľvek diskusie, zdôvodnenia a to aj napriek tomu, že Úrad pre komisára osôb zo zdravotným postihnutím koncom roku 2019 opakovane (prvýkrát v roku 2016) konštatoval diskrimináciu vo financovaní sluchovo postihnutých TOP športovcov, ktorou bol vtedy neoprávnene krátený finančný príspevok na ich športovú prípravu v roku 2019.

Zodpovední úradníci Ministerstva školstva, ktorí takúto zmenu pripravili, pritom na základe každoročného štatistického vyhodnocovania umiestnení všetkých športovcov na medzinárodných športových podujatiach, presne vedeli, ktorých konkrétnych TOP športovcov sa takáto účelová zmena dotkne a teda im nebude poskytnutý príspevok na ich vrcholovú športovú prípravu. A z tohto pohľadu je možné takýto postup posudzovať aj ako zámer znemožniť takýmto zdravotne (sluchovo) postihnutým športovcom naďalej úspešne reprezentovať Slovenskú republiku. Tento postup je pritom podľa nášho názoru v priamom rozpore s verejným záujmom deklarovaným v samotnom zákone o športe, ktorým je podpora a zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži.

Vydané kritériá pre rok 2020 prakticky vymedzujú, že takáto podpora zabezpečenia sa neposkytne všetkým športovcom rovnako, resp. niektorým – zdravotne postihnutým športovcom sa neposkytne vôbec, čo je v priamom rozpore so zákonom o športe!

Použitie akéhokoľvek kritéria zakladajúceho sa na množstevnom princípe pri porovnaní sa s nepostihnutou populáciou (početnosť štartujúcich športovcov) považujeme nielen za nezmyselnú podmienku, ale taký postup je i v priamom rozpore s verejným záujmom v športe, deklarovanom priamo v Zákone o športe. 

Postup Ministerstva školstva považujeme za neprijateľný a neakceptovateľný a nedokážeme si racionálne vysvetliť, aký motív vedie zodpovedných úradníkov ministerstva školstva k prijímaniu takých kritérií, ktoré zdravotne postihnutých športovcov demotivujú a likvidujú ich záujem o šport.

Záver

Deaflympiády sú najstaršie hry pre zdravotne postihnutých na svete (od roku 1924). Deaflympijský výbor Slovenska podporuje, aplikuje a zveľaďuje olympijské myšlienky, ku ktorým sa zaviazal už pri svojom vzniku. 

My sami sa svojou činnosťou snažíme prispieť k lepšej integrácii nepočujúcich občanov do spoločnosti, budovaniu príkladov, pozitívnych vzorov a to nielen pre zdravotne postihnutú mládež. Snažíme sa vysvetľovať, že “športovať sa oplatí”.

Pokiaľ by mal však takýto postup štátnych úradníkov pokračovať, tak Slovenská republika by sa zrejme mala ústami a krokmi politikov vzdať filantropických gest, humanistických a pokrokových postojov a vypovedať OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý na znak súhlasu a prijatia ratifikoval slovenský prezident Ivan Gašparovič 28. apríla 2010… veď ako inak docieliť súlad konania Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni s konkrétnym konaním zodpovedných štátnych úradníkov?

Ivana sa už 8-krát stala Majsterkou SR v atletike počujúcich. To jej však aj tak nestačí, aby sa výrazne presadila na medzinárodnom poli.

V dňoch 22. – 23. februára 2020 sa v bratislavskej hale Elán konali Halové majstrovstvá Slovenskej republiky mužov a žien (v atletike). V súťažiach atlétov bez postihnutia štartovali aj naši sluchovo postihnutí atléti – deaflympionici Rastislav Jelínek, Martina Antušeková, Amália Lepótová a Ivana Krištofičová. A môžeme konštatovať, že sa medzi počujúcimi nestratili…

Výsledky (súbor pdf)

Rastislav Jelínek
1. miesto – skok do diaľky (693)
8. miesto – beh na 60 m (7,15)

Ivana Krištofičová
1. miesto – vrh guľou (13,76) – (už 8 titul halovej majsterky SR vo vrhu guľou v histórii)

Martina Antušeková
6. miesto v rozbehoch na 60m
3. miesto v rozbehoch na 200m

Amália Lepótová
3. miesto v rozbehu na 200m

Každý rok sa ľuďom a podnikateľom naskytne príležitosť podporiť niektorú z organizácií. Výhodou tejto podpory je najmä to, že Vás, našich podporovateľov, to nestojí vôbec nič. Stačí len vyplniť formulár a poslať ho.
Svojimi 2%, ktoré venujete nám, Deaflympijskému výboru Slovenska, podporujete rozvoj športu nepočujúcich. Vaše 2% využívame na hľadanie a podporu talentovanej mládeže a vytvárame podmienky pre lepšie výsledky našich členov.

Pozrite si video, kde sa Vám prihovára náš prezident, Peter Birka:

Návod na vyplnenie formulára

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi. Ak si daňové priznanie podávate sami, vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (VIII. oddiel), alebo typ B, (VI. časť).

Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roku, buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu, alebo elektronicky. Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Ak za vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne, alebo poštou na daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Ďakujeme

Vážení športovci, športoví funkcionári, priaznivci Deaflympijského výboru Slovenska, priatelia, 

V prvom rade Vám všetkým prajem všetko najlepšie do roku 2020, prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, športových úspechov. 

Tento rok sme v DVS začali Mimoriadnym zasadnutím Výkonného výboru, ktoré vyvolalo prekvapujúce rozhodnutie ministerstva o financovaní TOP športovcov. 

V súvislosti tým sme sa rozhodovali o predbežnom rozpočte DVS. V diskusii sme sa zhodli na jednom – najdôležitejšou prioritou je podpora nepočujúcich športovcov, nádejných deaflympionikov a príprava organizácie ME-J v atletike. 

Aby sme naplnili tieto základné ciele, prijali sme ťažké rozhodnutie a dohodli sme sa na ZRUŠENÍ plánovaného 1. plesu Deaflympionikov. 

Verím, že naše dôvody pochopíte a zachováte nám svoju priazeň. Už v tomto roku urobíme všetko pre to, aby sme takúto výnimočnú akciu mohli zorganizovať čo najskôr. 

Ďakujem Vám za porozumenie a teším sa na stretnutia v roku 2020. 

V prvej časti sme sa zamerali na významné osobnosti z histórie, ktoré nielen ovplyvnili svet sluchovo znevýhodnených a nepočujúcich, ale aj významným spôsobom zmenili smerovanie sveta

Dnes sa pozrieme na ľudí zo súčasného sveta, ktorí sa aj napriek svojmu hendikepu dokázali presadiť a byť úspešnými. 

Lou Ferrigno (nar. 9. november 1951) 

Lou, celým menom Louis Jude Ferrigno, má za sebou veľmi úspešnú profesionálnu kariéru. Lou má poškodený sluch na 80% v dôsledku série ušných infekcií v jeho dvoch rokoch. Strata sluchu spôsobila, že počas jeho detstva bol Ferrigno šikanovaný rovesníkmi: „Zvyčajne mi hovorili„ hluchý Louie, hluchonemý “, kvôli môjmu sluchu a kvôli spôsobu, akým som rozprával.“

Počas dospievania videl film Hercules s hercom Stevom Reeves a ten mu učaroval. Vo svojich 13 rokoch začal posilňovať. Pretože si nemohol dovoliť kúpiť závažie, vyrobil si vlastné tak, že na metlu zavesil vedrá, ktoré čiastočne naplnil cementom.

Kulturistická kariéra

Po ukončení strednej školy v roku 1969 získal Ferrigno prvý hlavný titul IFBB America. O štyri roky neskôr získal titul IFBB Mr. Universe. Začiatkom svojej kariéry žil v Columbuse v štáte Ohio a trénoval s Arnoldom Schwarzeneggerom. V roku 1974 sa na prvý pokus v súťaži Mr. Olympia umiestnil na druhom mieste. Nasledujúci rok získal tretie miesto a jeho pokus poraziť Arnolda Schwarzeneggera bol predmetom dokumentárneho filmu Pumping Iron z roku 1977, ktorý Ferrigna preslávil. 

Herecká kariéra 

Ferrigno hral v mnohých filmoch a predstavil sa v mnohých seriáloch. V roku 1977 hral Hulka v Neuveriteľnom Hulkovi, kde hral po boku Billa Bixbiho, ktorý hral normálneho Hulka. Ak si pustíte filmy Hulk (2003), Neuveriteľný Hulk (2008) a všetky filmy od Marvel Cinematic Universe až po Avengers: Vek Ultrona (2015) po anglicky, tak hlas „zeleného monštra“ Hulka je práve hlas Loua Ferrigna. 

Životný prístup 

„Myslím si, že ak by som nemal sluchové postihnutie, nebol by som tam, kde som teraz. Na začiatku, ako mladý to bolo ťažké, ale nehanbím sa o tom hovoriť, pretože veľa ľudí má mylné predstavy o strate sluchu. Myslím si, že moja strata sluchu mi pomohla vytvoriť odhodlanie, že môžem dosiahnuť všetko, čo si len viem predstaviť, a tiež mi dala určitú silu charakteru. Kedykoľvek natáčam film alebo televíznu reláciu, upozorňujem štáb na svoju stratu sluchu hneď na začiatku, a to nám všetkým uľahčuje komunikáciu a úspešné dokončenie práce.“

Heather Whitestone (nar. 24. február 1973) 

Heather Leigh Whitestone McCallum je bývalá kráľovná krásy a prvá nepočujúca Miss America roku 1995.

Heather prišla o väčšinu svojho sluchu v 18mesiacoch po sérii vážnych ušných infekcií. V štvrtej triede Heather zachytila príbeh o Helen Keller, o ktorej sme písali v prvej časti, a ten zmenil jej život. Keď prestávala stíhať učivo na základnej škole spolu so svojimi rovesníkmi, Heather požiadala svoju rodinu, aby ju poslali do špeciálnej školy. Jej vášňou bol balet, ktorému venovala väčšinu času počas svojho štúdia. 

Miss America 

Hneď počas svojej prvej účasti v systéme Miss America vyhrala Heather titul Miss Alabama, čo jej zabezpečilo účasť na celoštátnej súťaži Miss America. Počas vyhlasovania výsledkov Heather stála vedľa svojej kolegyne Culen Johnsonovej (Miss Virginia). Nepočula vyhlásenie výsledov z úst hostiteľa večera Regisa Philbina, ale dokázala odčítať z jeho pier. Ostala veľmi prekvapená a až po uistení od svojej kolegyne, či správne videla, mohla oslavovať svoj titul Miss America 1995. 

Život po Miss 

Heather dokončila štúdium na Universite. Celý svoj nasledujúci život venovala zlepšovaniu postavenia nepočujúcich v USA na politickej scéne. Pomáhala v prezidentským voľbách v roku 1996 a v roku 2000 republikánskym nominantom – Bob Dole a George W. Bush. 

Aktuálne pôsobí ako motivačný rečník a je autorkou niekoľkých kníh. 

Kenny Walker (Hráč amerického futbalu) – nar. 6. apríl 1967

Kenny je bývalý hráč amerického futbalu v prestížnej NFL.  

Kenny sa stal nepočujúcim vo svojich dvoch rokoch, kedy prekonal spinálnu meningitídu. Bol len druhým nepočujúcim hráčom, ktorého draftovali do NFL. Tak isto bol prvým nepočujúcim hráčom v Kanadskej futbalovej lige (CFL). 

Svojím prístupom sa snažil vytvoriť cestu ľuďom s rôznymi postihnutiami do športového sveta. Vďaka svojmu prístupu mu bola venovaná kapitola v knihe Slávni nepočujúci Američania. 

Záver

Príbehy týchto ľudí nám ukazujú, že rôzne spôsoby hendikepu nemusia byť prekážkou na ceste úspechu. Všetko závisí na našom postoji a na našom odhodlaní. 

Ale napriek odhodlaniu a správnemu postoju, nedokážu nepočujúci rovnocenne „súperiť“ so zdravými. Preto je dôležité, aby štátne inštitúcie dokázali vyrovnávať tieto rozdiely, a prispeli k čo najlepšej integrácii do spoločnosti.