Postup a tlačivá pre právnické osoby v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre právnické osoby Čo by ste mali vedieť: V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú uvedené dole, alebo môžete použiť nami pripravené tlačivo stránky 12 s našimi údajmi. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 ...

Postup a tlačivá pre fyzické osoby v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre fyzické osoby Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete dole. Vyplnené daňové priznanie doru...

Postup a tlačivá pre zamestnancov v roku 2018

blog-grid

Postup a tlačivá pre zamestnancov Do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto Potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%  zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľn...